Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Deltaschool en van De Tweern vormen samen de medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Marel. De medezeggenschapsraad ( MR) van De Tweern bestaat uit minimaal 6 leden. Drie leden vormen de vertegenwoordiging van de ouders en overige drie leden vertegenwoordigen het personeel van de school. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

De MR van De Tweern bestaat uit de volgende leden:
Léon Andeweg (voorzitter)
Fleur Nees
Sabine Groothaert
Namens de ouders:
Irene Suk
Suzan Fortuin-Roeleven
Vacature

Over een aantal zaken moet de directie instemming of advies aan de MR vragen. Deze staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement. Het reglement kan door ouders ter inzage worden opgevraagd.
Onderwerpen waarover de MR zich buigt, zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids met het vakantierooster, het zorgplan en de formatie. Regelmatig staat in de nieuwsbrief waar de MR zich op dat moment mee bezig houdt. De MR is bevoegd tot het bespreken van alles wat voor het reilen en zeilen op De Marel belangrijk is.
Verder wordt er elk jaar een jaarverslag gemaakt. Voor meer informatie kan er ook tussentijds met één van de leden contact opgenomen worden.
Ook kunt u voor meer informatie en/of vragen contact opnemen met Léon Andeweg (voorzitter MR) d.m.v. een mail te sturen naar: l.andeweg@ozeo.nl