Agenda MR vergadering 12-02-2019

Agenda MR vergadering dinsdag 12 februari 2019


Voltallige MR, aanvang 19.30 uur


1. Opening


2. vaststelling van de agenda


3. Notulen van 25 september 2018


4. Mededelingen MT


5. GMR zaken laatste vergadering


6. Zaken van uit Respont, Vervangingsfonds en vervanging. (laatste stand van zaken)


7. Stand van zaken budget werkdruk vermindering per augustus 2018.


8. Professioneel statuut / werkverdelingsplan (ter info)


9. Richtlijnen vrijwillige ouderenbijdrage


10. Begroting 2019


11. Wat verder ter tafel komt


12. Rondvraag


13. Sluiting


Na afloop van de vergadering zal de personeelsgeleding het volgende agenda punt bespreken.


1. Formatie zaken (onder voorbehoud).

2. LC en IB formatie

3. Professioneel statuut (zie voorbeeld)

4. Plan van Aanpak

5. Werkbelevingsonderzoek.