Notulen MR vergadering 12-02-2019

Notulen MR vergadering Dinsdag 12 februari 2019,

Aanwezig: Linda, (voorzitter), Theo (adviseur), Wim notulen.  ouders: Sija, Leonie en Anneke.

 Afwezig: Leon.


1. Opening:

De voorzitter opende vergadering en heette iedereen aanwezig hartelijk welkom.

 

2. Vaststelling van de agenda:

De agenda zoals deze voorligt zal worden gevolgd.

Bij wat verder ter tafel komt komen de volgende punten aan de orde:

Staking 15 maart 2019.

Vakantie voorstel.

 

3. Notulen van 25 september 2018:

De notulen werden  onder dank zegging van de maker goed gekeurd.

 

4. Mededelingen van uit het MT:

- T. Hut die brengt De Tweern donderdag 21 februari 2019 in de middag een bezoek en zal met het team – leerkrachten praten.

- Vanuit gedeputeerde staten van de Provincie Zeeland komt op vrijdag 22 februari H. van der Maas in de middag met verschillende personen gesprekken voeren ook een ouder (Sija).

- Er zijn Zieke collega’s, maar vervanging is en blijft een moeilijk punt.

- Miranda Steenblok neemt 15 februari 2019 afscheid van het Tweern Team.

- BSO verhuist binnenkort naar het handvaardigheid lokaal. Handvaardigheid (techniek) wordt vanuit een hoek in de Aula gegeven.

- Het leerling aantal zit op 223 leerlingen dus wij zijn inmiddels weer gegroet. Wat ook wel wat huisvesting problemen geeft. Odyzee zal waarschijnlijk ook komende schooljaar met twee groepen in ons gebouw blijven.

 

5 GMR zaken laatste vergadering (5 februari 2019):

- Per 1 maart 2019 wordt in de RvT A. de Vries aangesteld als voorzitter van de RvT. H van Stel is het nieuwe lid van RvT.

- 50 kinderen van uit Zeeuws Vlaanderen van Odyzee en Keurhove kunnen vanaf augustus Terneuzen terecht.

- Professionalisering GMRen: Commissies samen stellen voor belangrijke onderdelen zoals financiële zaken, HRM beleid, dit om het werk wat te vergemakkelijken.

- VOG Vrijwilligers, deze dienen een verklaring van goedgedrag te hebben als ze veelvuldig met kinderen in aanraking komen. Dit is aan de Directie wie dit allemaal moeten zijn. De kosten worden door Respont vergoed.

- Staking is aan de orde geweest, uitleg gekregen wat Respont vindt en hoe om te gaan.

- Generatie regeling: Deze wordt niet ingevoerd omdat hij erg veel geld kost. Individueel kunnen er gesprekken gevoerd worden met eigen directie.

- Verzuimcijfers zijn in 2018 wat hoger dan in 2017.

- Functie boek kwam kort in bespreking waarom de GMR hier op instemming had moeten geven.

- Werkverdelingsplan is ook in de GMR aan de orde geweest en komt straks in de MR ook aan de orde

- Bovenschoolse preventiemedewerker wordt de coördinatie van activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. De vacature wordt intern uitgezet.

- De MR wil in de nieuwsbrief van De Tweern ouders vragen om mee te praten met de GMR vanuit De Tweern omdat we daar nog steeds een vacature voor hebben binnen de GMR. De secretaris van de MR zal in overleg een stukje maken voor de nieuwsbrief om een ouder te activeren, want de ouder hoeft niet in de MR mee draaien.

 

6. Zaken vanuit Respont, vervangingsfonds en vervanging (laatste stand van zaken):

Het vervangingsfond gaat pas na 6 weken in werking. Dus de eerst 6 weken draait de werkgever voor de kosten van de vervanging op. We hebben binnen De Tweern 1 vervanginskracht maar als er veel zieke zijn, worden er andere oplossingen gezocht, want in de vervanginspoule zitten ook geen leerkrachten.

Voor technieklessen is binnen Respont een fonds voor en daar is een beroep opgedaan om daar een bedrag van € 11.000 uit te krijgen om iemand de technieklessen te doen verzorgen. Ronald is daar de coördinator van.

 

7. stand van zaken budget werkdruk vermindering per augustus 2018:

Er zijn meer onderwijsassistenten ingezet, en de gymlessen worden meer door de vakleerkracht begeleid. Dit allemaal dankzij het geld dat via werkdrukvermindering is verkregen en is gestort.

Er zal op worden toegezien dat het aankomende schooljaar gewoon door loopt.

 

8. Professioneel statuut / werkverdelingsplan (ter info):

Professioneel statuut zal door de directie gemaakt worden, en voorgelegd worden aan het gehele Team van De Tweern.

Wekverdeling: hierover hebben de MR leden informatie ontvangen. Hierover wordt op de studiedag met het team gediscussieerd. Daarna komt het bij de MR terug.

 

9 Richtlijnen vrijwillige ouderenbijdrage:

De ouderbijdrage is ten alle tijde vrijwillig. Het bestuur en de daaronder ressorteerden scholen vermelden dit expliciet in de communicatie naar ouders / verzorgers.

Leerlingen mogen nimmer worden uitgesloten van deelname aan activiteiten (die vallen onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag) wanneer de vrijwillige bijdrage niet voldaan is.dit betreft naast het reguliere onderwijsprogramma ook de extra aangeboden (onderwijs) activiteiten zoals Sint, Kerst ,schoolkamp ect. Dit kan de MR onderschrijven. En Theo zal dit tekst in de schoolgids aanpassen in april 2019.

 

10. Begroting 2019:

De begroting van De Tweern is goed gekeurd voor 2019. Er is voor De Tweern een plus uitgerold, maar er zal goed bewaakt moeten worden.

 

11 /12 Wat verder ter tafel komt / Rondvraag:

- Sija gaat eind van het schooljaar de MR verlaten wegen drukkere werkzaamheden. De MR zal op zoek moeten naar een nieuwe kandidaat om de oudergeleding te completeren.

- Anneke blijft het MR voortzetten, maar zal wel eens moeten verzuimen ivm werk.

- De MR vergadering is 9 april 2019. De vergadering van maart komt hierbij te vervallen

- Via Kind op 1 brief ontvangen die over het volgende gaat: maak het verschil en denk mee over passend onderwijs in de ondersteuningsplanraad! Voor dit jaar zijn wij op zoek naar nieuwe leden om het team van de ondersteuningsplanraad te versterken. Hier voor is een hele procedure opgezet. Op de team vergadering 28 februari 2019 wordt hier aandacht aan besteed.

- In december 2018 zijn Twee leden van RvT op De Tweern een morgen geweest op bezoek. Hiervan is een verslag gemaakt en zal naar betrokkenen gestuurd worden (Theo)

- Het vakantie schema dat van uit de provincie is verstuurt naar De Tweern voor het jaar 2019 – 2020 wordt zonder opmerkingen aan genomen.

- Parkeren taxiplaatsen: Het bord aan de zijde van de Zuidvlietstraat dat in de nieuwjaarsnacht is verbrand is 13 februari 2019 terug geplaatst. Voor de rest is aangaande parkeren niets gewijzigd, let goed op altijd in de vakken parkeren!!!!!!!

 

13. Sluiting:

Niet meer aan de orde zijnde wordt de vergadering afgesloten door de voorzitter en wordt iedereen bedankt voor zijn inzet.

 

Wim Voogdt

Secretaris MR De Tweern.