Notulen MR vergadering 25-09-2018

Notulen MR vergadering maandag 25 september 2018


Aanwezig: Linda, Herma (voorzitter), Theo (adviseur), Wim notulen, Leon. ouders: Sija, en Leonie. Afwezig Anneke.


1. Opening:

De voorzitter opende vergadering en heette iedereen aanwezig hartelijk welkom.


2. Vaststelling van de agenda:

De agenda zoals deze voorligt zal worden gevolgd.


3. Notulen van 25 juni 2018:

De notulen werden onder dank zegging van de maker goed gekeurd.


4. Jaarverslag 2017 / 2018:

Het jaarverslag werd onder dankzegging van de maker goedgekeurd.


5. Mededelingen MT:

> Het MKD is de behandeling binnen de kleuterklassen begonnen, de kleuters die hier voor in

aanmerking komen worden door de medewerkers begeleid in de klassen. Men vindt het heel

waardevol.

> De 2 M klassen wordt ervaren als zeer heftige klassen waar men nog aan het aftasten is naar de goede werkwijze, ook omdat er grote niveaus verschillen zijn.

> Kinderen komen soms van ver met de taxibusjes wat men ervaart als een probleem.

> Verkeers situatie bij het uitgaan van de school is soms chaotisch, kinderen fietsen zo de weg op bij beide hekken. Grote hek staat de Delta school voor het hek en maakt het overzicht nog moeilijker. Bordjes bij fietsen rekken voor het plaatsen van de fiets is iets om over na te denken.

> Vorming van een crisisteam hoe om te gaan met overlijden van een klasgenoot, overlijden van een leraar(es) en brand. Wie is de woordvoerder(ster) naar de pers toe? Enz. dit punt komt weer terug op de agenda van de volgende vergadering.

> AVG: beleid gebruik beeldmateriaal, en uitwisseling van de persoonsgegevens, hier is men volop mee bezig om het vooriedereen gebruiksvriendelijk te maken. Hier voor zal een deskundige gevraagd worden.


6. Mededelingen begroting 2019:

De begroting is ingediend bij het hoofd kantoor, nadat het MT op verschillende punten nog wat heeft bijgeschaafd en afgeschaafd. Er wordt medegedeeld dat de begroting zoals die is ingediend positief is voor 2019. In de volgende vergadering of voor de volgende vergadering wordt deze aan de MR worden voorgelegd.


10. Stand van zaken budget werkdruk vermindering per augustus 2018:

Een bedrag van 5000 euro zal besteed worden aan ICT spullen om de administratieve druk te verminderen. De 25000 euro zal worden ingezet voor extra uren voor klasse assistenten en voor extra uren vakleerkracht gym. Deze bedragen zijn al mee genomen in de begroting 2019.


7. mededelingen over het gebouw:

Binnen het gebouw en buiten zijn verschillende werkzaamheden verricht onder andere:

# Led verlichting door de gehele school.

# platen aan de kopzijde toren en de gymzaal vast geschroefd

# Kleuter groep heeft er een nieuw plein bij.

# schoonloop matten voor de ingangen zijn vernieuwd.

# Legionella onderzoeken zijn uitgevoerd (hebben nog een vervolg).

# Brandweer inspectie is uitgevoerd, met als gevolg aanpassingen.

# Een wens blijft om geheel de toren van Airco’s te voorzien.

# De huidige BSO ruimte is goedgekeurd en blijft nu op de huidige plaats.


8. Zaken van uit de school o.a meepraten over port folio’s:

Voor de vergadering is een zinvolle discussie gevoerd met ouders en het MT over de port folio’s .


9. Zaken van uit Respont:

~ Vervangingsfonds hier over moet een beslissing worden genomen wordt Respont risico drager of

een gedeeltelijke Risicodrager.

~ Functionerings gesprekken daarvan wordt hoe dat nu gaat gewijzigd in een ander model.

~ Dan komt er voor het eind van het jaar een medewerkers tevredenheid onderzoek dat door een

extern bureau zal worden uitgevoerd.


11. Professioneel statuut:

Hierin moeten allerlei zaken benoemd worden, maar dit moet nog gemaakt worden voor De Tweern.

Hierop komen we de volgende vergadering terug.


12 Afscheid van Herma voorzitster MR, Leon welkom heten:

Theo bedankte Herma voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren, ook namens de leden van de MR. Namens de MR werd er een bloemetje overhandigd als dank voor alles. Hierna verliet Herma de vergadering.

Hierna werd Leon hartelijk welkom geheten als nieuw lid van de MR.


13. Functie verdeling MR:

Na een korte discussie heeft Leon het voorzitterschap van de MR De Tweern aanvaart. En nam de rol direct op zich.


14. Afspraken over voorstellen MR in de nieuwsbrief:

Anneke heeft geen stukje aangeleverd en zal alleen met haar naam in de nieuwsbrief komen te staan. De overige MR leden hebben een klein stukje geschreven en dat zal geplaats worden.

Van een foto er bij zal worden afgezien.

Dit alle zal Linda communiceren met de redactie van de nieuwsbrief.30 oktober is er ouder avond georganiseerd door de Ouderraad waar de MR het jaarverslag MR kan bespreken.


15. Vaststellen 5/6 vergaderdatums MR komend schooljaar:

13 november 2018, 12 februari 2019, 26 maart 2019, 21 mei 2019, 18 juni 2019.


16. Wat verder ter tafel komt: / 17. Rondvraag:

> De MR krantjes worden door gegeven.

> Leon en Leonie gaan naar de starterscursus 6 november 2018 in Vlissingen. Linda denkt hier over

na en komt hier zo spoedig mogelijk op terug. En dan zal de secretaris de aanmelding doen.


18. Sluiting:

Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering afgesloten


Wim Voogdt

Secretaris MR De Tweern